ติดต่อ

ที่อยู่ออกหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย และจัดส่งเอกสาร
บริษัท บีพีเอ็ส จำกัด (สาขา 1)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร : 0105555054564
อีเมล : bpsthai@outlook.com

20 ซอยอารีย์สัมพันธ์ 8
แขวงสามเสนในเขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400