พิธีเปิดนิทรรศการภาพถ่ายทั่วประเทศ ชิงถ้วยพระราชทาน ครั้งที่ ๘

และภาพถ่ายนานาชาติ ครั้งที่ ๑


 

ดร.ชาญชัย ชัยรุ่งเรือง ประธานจัดงานกิตติมศักดิ์ และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม คุณเดวิด เล้า ประธานจัดงาน คุณวิชัย พรเศรษฐ์ถาวร นายกสมาคมถ่ายภาพกรุงเทพ อาจารย์ยรรยง โอฬาระชิน ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ภาพถ่าย) ปี ๒๕๕๐ และคุณชิตชัย เธียรกาญจนวงศ์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท บิ๊กคาเมร่า จำกัด ร่วมเปิดนิทรรศการภาพถ่ายทั่วประเทศ ชิงถ้วยพระราชทาน ครั้งที่ ๘ และนิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ ครั้งที่ ๑ จัดโดยสมาคมถ่ายภาพกรุงเทพ ร่วมกับ สถาบันวิมุตตยาลัย โดยการสนับสนุนจาก บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด บริษัท บิ๊ก คาเมร่า จำกัด บริษัท อิมเมจ ควอลิตี้ แล็บ จำกัด มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี บริษัท ดูฟูด จำกัด บริษัท แบล็คแคนยอน (ประเทศไทย) จำกัด บริษัททิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท สยามพารากอน
ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ณ ไลฟ์สไตล์ฮอลล์ ชั้น ๒ ศูนย์การค้าสยามพารากอน ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

จากแนวคิดในการยอมรับนับถือความแตกต่างทางศาสนา คือ ภาพสะท้อนของการปรองดอง และความเชื่อมโยงระหว่างชุมชน สังคม และประเทศ แม้จะมีความหลากหลาย แต่สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ ไร้ซึ่งความขัดแย้ง ภาพถ่ายหนึ่งภาพที่แสดงกิจกรรมทางศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม คือ สื่อกลางในการสร้างความเข้าใจของชุมชน และสังคมจึงเป็นที่มาของการประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ "ธรรมชาติกับธรรมะ" ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อเน้นการสร้างความตระหนักให้เยาวชนและประชาชนในชาติเกิดแรงบันดาลใจต่อการทำความดี และสร้างสรรค์ภาพถ่ายที่สะท้อนภาพธรรมชาติของคนที่ดำรงชีวิตอยู่อย่างมีคุณธรรม ประกอบสัมมาอาชีพเพื่อประโยชน์สุขแก่ตนเองและส่วนรวม ตลอดจนการสะท้อนภาพของสัตว์ที่มีชีวิตอยู่อย่างธรรมชาติที่สวยงามออกสู่สาธารณชน

สมาคมถ่ายภาพกรุงเทพ จึงร่วมกับ สถาบันวิมุตตยาลัย โดยมีท่าน ว. วชิรเมธี เป็นผู้อำนวยการ จัดโครงการประกวดภาพถ่ายทั่วประเทศ ชิงถ้วยพระราชทาน ครั้งที่ ๘ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำภาพที่ชนะการประกวด และภาพเข้ารอบจัดนิทรรศการ ประมาณ ๑๐๐ ภาพ จัดพิมพ์เป็นหนังสือรวมภาพ จำนวน ๖๐,๐๐๐ เล่ม โดยท่าน ว.วชิรเมธี ได้ให้เกียรติเขียนคำบรรยายธรรมะประกอบภาพถ่ายในหนังสือทุกภาพ และจะนำรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายหนังสือร่วมสมทบทุนสร้าง "วัดป่าวิมุตตยาลัย"

ทั้งนี้สมาคมถ่ายภาพกรุงเทพ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับตัดสินภาพ ซึ่งสมาคมได้ทูลเกล้าฯ ถวายภาพที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการตัดสินภาพ ประเภทละ ๖ ภาพ เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ คัดเลือกภาพรางวัลชนะเลิศรับถ้วยพระราชทานรวมทั้ง ๕ ประเภท ทั้งนี้เพื่อเป็นการยกระดับการตัดสินประกวดภาพให้สูงขึ้นเอื้อประโยชน์โดยตรงต่อวงการถ่ายภาพ และเป็นการเปิดวิสัยทัศน์ของนักถ่ายภาพให้กว้างไกลกว่าที่ผ่านมา โดยในครั้งที่ ๘ นี้มีผู้ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทาน ดังนี้

ประเภทไฟล์ดิจิทัลภาพเอกรงค์ หัวข้อ "ธรรมชาติกับธรรมะ"
ถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ได้แก่ คุณเทิดทูน กัลยา ชื่อภาพ "บัว"

ประเภทไฟล์ดิจิทัลภาพสี หัวข้อ "ธรรมชาติกับธรรมะ"
ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ได้แก่ พญ.วรรนธนี อภิวัฒนเสวี ชื่อภาพ "ประมงร่วมใจ"

ประเภทไฟล์ดิจิทัลภาพบุคคล หัวข้อ "ธรรมชาติกับธรรมะ"
ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
ได้แก่ คุณอลงกรณ์ เสกสุวรรณ ชื่อภาพ "ผู้สืบทอดพระศาสนา"
ประเภทไฟล์ดิจิทัลภาพสี หัวข้อ ภาพภูมิทัศน์
ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ได้แก่ คุณเรืองชัย วัณณโอฬาร ชื่อภาพ "แสงทองของชีวิต"

ประเภทไฟล์ดิจิทัลภาพสี สำหรับนักเรียนและนักศึกษา หัวข้อ "ธรรมชาติกับธรรมะ"
ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
ได้แก่ คุณจักรภัทร ประทุมนันท์ ชื่อภาพ "หวังหลุดพ้น"

นอกจากนี้ สมาคมฯ ยังได้มอบรางวัลเหรียญทอง ประเภทละ ๕ รางวัล และรางวัลเหรียญเงิน ประเภทละ ๔ รางวัล ให้แก่ผู้ชนะการประกวดที่ได้รับคะแนนในลำดับรองลงมา

การประกวดภาพถ่ายทั่วประเทศ ชิงถ้วยพระราชทาน ครั้งนี้มีผู้ส่งภาพเข้าร่วมประกวด จำนวน ๒๙๖ คน มีภาพส่งเข้าประกวดทั้งสิ้น ๔,๐๙๓ ภาพ และในการประกวดภาพถ่ายนานาชาติ มีผู้ส่งภาพจำนวน ๔๑๐ คน มีภาพส่งเข้าประกวดทั้งสิ้น ๓,๔๔๙ ภาพ

และจากความร่วมมือระหว่างสมาคมถ่ายภาพกรุงเทพ กับสมาคมถ่ายภาพแห่งสหรัฐอเมริกา (Photographic Society of America : PSA) และสหพันธ์ภาพถ่ายนานาชาติ (The International Federation of Photographic Art : FIAP) จึงเป็นที่มาของการจัดประกวดภาพถ่ายนานาชาติ ครั้งที่ ๑ ในหัวข้อ "ธรรมชาติ" หัวข้อ "ภาพท่องเที่ยว" และหัวข้อ "ทั่วไป" ที่เปิดโอกาสให้ช่างภาพจากทั่วโลกร่วมส่งภาพประกวด และจัดนิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ ครั้งที่ ๑

ทั้งนี้นิทรรศการภาพถ่ายทั่วประเทศ ชิงถ้วยพระราชทาน ครั้งที่ ๘ จัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. ณ ไลฟ์สไตล์ฮอลล์ ชั้น ๒ ศูนย์การค้าสยามพารากอน ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยในงานจะมีภาพรางวัล และภาพเข้ารอบจัดนิทรรศการ จำนวน ๑๐๐ ภาพ ตลอดจนภาพรางวัลจากการประกวดภาพถ่ายนานาชาติ ครั้งที่ ๑ ซึ่งสมาคมถ่ายภาพกรุงเทพ ร่วมกับสมาคมถ่ายภาพแห่งสหรัฐอเมริกา หรือ PSA และสมาพันธ์การถ่ายภาพนานาชาติ หรือ FIAP จัดประกวดขึ้น

คุณทรงพล สาหร่าย ตัวแทน บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด
มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมของสมาคม เป็นเงินหนึ่งล้านบาทผ่านท่าน
ประธานจัดงานกิตติมศักดิ์ ดร. ชาญชัย ชัยรุ่งเรือง

คุณชิตชัย เธียรกาญจนวงศ์ ผู้จัดการทั่วไป บ. บิ๊กคาเมร่า จำกัด
มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมของสมาคม เป็นเงินห้าแสนบาทผ่านท่าน
ประธานจัดงานกิตติมศักดิ์ ดร. ชาญชัย ชัยรุ่งเรือง

น้องๆ จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี คอยต้อนรับท่านอยู่
งานจัดถึงวันที่ 26 นี้เท่านั้น